درد و دلی تاریخی

من قشقائی نیستم اما رابطه ای عاطفی وذهنی مرااز8 سالگی با قشقائی ها پیوندداده و تا امروز که پنجاه سال ازآن زمان میگذرد این رابطه کماکان پا برجا میباشد. قشقائی ها نام مهندس ملک عابدی را به یاد دارند که حکومت وقت چه بهره برداری سیاسی از کشته شدن او انجام داد وازهیچ اقدام وجنایتی درآزارواذیت قشقائی ها به این بهانه فروگذاری نکرد. براساس اسنادوقرائن موجود باانجام سناریوی قتل ناجوانمردانه مهندس عابدی ومستمسک قراردادن این واقعه اقدامات بعدی را کارگردانی کردوانجام داد.دراینجا فقط به یکی ازاین قرائن اشاره میکنم وبقیه رادرفرصتی دیگر. درروز 21 آبان سال 41 یکی از همراهان مهندس ملک عابدی ، مهندی همت فرزند تیمسار همت بود که برای قشقائیها شناخته شده اند. هم پدروهم پسر. سیا همت مهندس عابدی را همراهی میکردتادرزمان واقعه حضور داشته باشد او کت خودرا به تن مهندس عابدی کرد تا هدف تیراندازی گروه حمله کنندگان قرار گیردو......بعد هم دیدیم که ازاین ماموریت چقدر پاداش گرفت .ازریاست اصلاحات ارضی فارس تا حزب رستاخیزوبقیه مواهب مالی آن. بگذریم. مهندس عابدی دوست صمیمی منوچهر قشقائی بوداز دوران کودکی . او بااکثر قشقائی ها دوست ویا هم مدرسه بودوباآنهاازبچگی بزرگ شده بود . شاهداین امر بزرگان هردو خانواده میباشند. او بدلیل اینکه به اصطلاح آن زمان سرش بوی قورمه سبزی میدادهدف این توطئه انتخاب شد تا حکومت وقت با یک تیردو نشان بزند .اول اورا ودوم زدن قشقائیها رابه بهانه او. وظاهراحکومت وقت در زدن هردو تیر موفق شد .واین برگی ننگین از تاریخ حکومت پهلوی میباشد که آن همه خون بی گناهان در آن برهه از تاریخ برزمین فارس ریخته شد.واکنون نه ازآن سنگ سفیدخوشه گندم درتنگ آب فیروز آباد نشانی مانده ونه از سنگ مزار مهندس ملک عابدی در آرامگاه اجدادی خود در شاهچراغ شیرازاثری باقی نمانده .ولی این نام برای حتی جوانان غیور قشقائی بعداز 50 سال هنوز هم آشناست واین عزتی است که لطف وکرم پروردگاررا میرساند که خون او وخیلی دیگران هدرنرفته وامروزه مورد احترام میباشند.

به نقل از جناب فرهاد عابدیادامه مطلب
نویسنده: وحید رستمی
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic