تبلیغات
جمعیت جـــوانان ایــــل قــشقائیمختصری از تاریخ ادبیات قشقائی(قسمت سوم)

 و اما تاریخ ادبیات ایل قشقائی را می توان به چند دوره تقسیم كرد:

1-عصر طولانی ادبیات و فرهنگ مشترك تركهای جنوب باسایر تركان غربی(اوغوز):

چنان كه ادبیات شفاهی و ادبیات موسیقی تركان قشقایی نشان می دهد،تا قبل از این كه ایل قشقایی به صورت یك ایل واحد و منسجم تحت امر ایلخانی مقتدر باشد با سایر تركان اوغوز،ادبیات و موسیقی مشتركی داشته است.رواج سخنان پند آمیز استاد قدیم با همان ده ده قورقوت، و رواج داستانهای حماسی و عاشقانه كوراغلو،غریب و صنم،اصلی و كرم ،نگار و محمود،آهنگ و اشعار شاه اسماعیل صفوی معروف به شاه ختائی،وجود بایاتی های مشترك دربین ملل مختلف ترك زبان وهمچنین باباتی معروف:

     بویول گئدر تبریزه                   قناتی ریزه ریزه

                  خودام بیر یول وئر بیزه                    بیز گئده ك اؤلكه میزه

و با استناد به این چندبیت شعر از امیرعلی شیر نوائی وزیر و دانشمند معروف دنیای ترك:

ایسترسه بیر اولسون ایسترسه مینگ بیر  بوتون تورك ائللری آنجاق منیم دی خوتادانباشلا نیب خوراسانادك               ائللر فرمانیمله عومور سورهج

شیرازدا،تبریزده منیم یئریم دیر        اوردا شهر تله نن سؤز شكریم دیر

و یا رواج این بیت شعر در میان تركان قشقائی:

صابا قونداك استانبولو نگ دوزونه          قوش آتاراك اؤرد كینه،قازینا

و نیز شعرهایی در خصوص شهر در بند:

دربند كی دئیرلر بیر پارچا باغ دیر   آلت یانیدریا دیر اوست یانی داغ دیر یئتیریب

میوه سی دورمه لی چاق دیر        آلماسی،هئیواسی،ناری دربندنیگ...

و همچنین رونق یافتن اشعار شاعرانی نظیر خسته قاسم،تیلیم خان،ابولقاسم نباتی و دیگر شاعران....در این چند صد سال گذشته درمیان مردمان شعر دوست ایل قشقائی و یا رسیدن به نسبت اسلاف و گذشتگان ایلخانان قشقائی به آق قویونلوها و اوزون حسن و صدها مدرك و سند ادبی و تاریخی دیگر میتواند گواه براین ادعا باشد كه قشقایی ها در طی قرون مختلف گذشته با دیگر تركاناوغوز ارتباطات فرهنگی و اشتراكات ادبی فراوانی داشته اند...ادامه مطلب
نویسنده: وحید رستمی