تبلیغات
جمعیت جـــوانان ایــــل قــشقائیاز غزلهای ترکی میرزا مأذون،شاعر نامدار قشقائی

من بنا قویمادوم چَکَم بار غم                        غم وارموش بوغمخانه وارموش

می ایچماقا گوتور مَدِم جام جم                      می وارموش بوغمخانه وارموش

دِدِاٌ که قویدی عشقینگ بناسی                       معشوق یاندّراسه عاشق یاناسه

قزل گول جفاسه بلبل ناله سه                       شمع وارموش بو پروانا وارموش

بیرنینگ دردِ چوخ بیره دردِ آز                     بیره دل پریشان،بیره دلنواز

مجنون مست عشق و لیلی مست ناز                داغ وارموش بو دیوانا وارموش

گّزل لَر گّزل لَره مستمش خونریز                   دیلی شَکَر دوداغلَره شکرریز

محنت چکن اّقول محبت لی قِز                      ظالم آتا بخیل آنا وارموش

اوعشوه که رخنه سالور ایمانا                       او تیر غمزه که کار ایلَر جانانه

نه بیر مأذون دوشه اولموش نشانا                   تیر وارموش بو نشانا وارموشادامه مطلب
نویسنده: وحید رستمی