تبلیغات
جمعیت جـــوانان ایــــل قــشقائیمیرزا مأذون

محمد ابراهیم فرزند سید علیرضا،متخلص به مأذون از پدری لر و مادری قشقائی متولد وسالها در دستگاه خوانین قشقائی به عنوان مکتبدار و مدتها به سمت دبیر و منشی در خدمت ایلخانان و ایل بیگی ها بوده است.وی به تمام فنون شعر مسلط و اشعار او به صورت ترکی و فارسی دیده می شوند.گفته هایش به صورت دفتر یا کتابی باقی نمانده،بلکه سینه به سینه در میان افراد ایل گشته است تا اینکه در سال 1367 با زحمت و خوشه چینی برادری دلسوز از ایل قشقائی،به صورت جالبی چاپ شد.مأذون در سال 1246 قمری  متولد و در سال 1313 قمری در شیراز وفات یافت.در اینجا قطعه ای از اشعار وی را از نظر خوانندگان می گذرانیم.ادامه مطلب
نویسنده: وحید رستمی