تبلیغات
جمعیت جـــوانان ایــــل قــشقائیزنگ کوچ

من عشایر زاده ای آزاده ام                     مهربان و باصفا و ساده ام

دشت باشد مأمن و مأوای من                  خانه من چادر زیبای من

چادر من چلچراغی از صفاست              چادر من باغی از آیینه هاست

باغی از آیینه های دوستی                      باغی از مهر وصفای دوستی

قلب من با قلب صحرا می تپد                  در هوای دوستی ها می تپد

ایل من چادر نشین دشتهاست                  عاشق و دلداده گل گشت هاست

من به زنگ کوچ عادت کرده ام               در دل صحرا عبادت کرده ام

دامن  خود را پر از گل می کنم                 در هوای گل تأمل کرده ام

حامی اسلام و قرآن بوده ام                      دین و ایمان را نگهبان بوده ام

مرزها را پاسداری کرده ام                      در ره دین جان نثاری کرده ام

چشمه سار دشت با من آشناست                کوه و دشت و گله با من آشناست

آشنایم با زبان سادگی                             عاشقم من،عاشق افتادگیادامه مطلب
نویسنده: وحید رستمی