تبلیغات
جمعیت جـــوانان ایــــل قــشقائیبازی لِیلی

تعداد بازیکنان: نامشخص است و هر چند نفر می توانند در بازی شرکت کنند.

محل بازی: جائیکه زمین هموار بوده و خاک آلود نباشد. معمولا در چمنزارها یا در فصل بهار بعد از بارندگی ها این بازی اجرا می شود.

انتخاب افراد: بطریق قرعه کشی

طریقه بازی: دایره ای به شعاع 5 متری رو ی زمین مشخص می نمایند ، معمولا مرز دایره را با خاکستر اجاقها تأیین می کنند.سپس افراد بازنده در قرعه کشی، وارد دایره می شوند.

افراد گروه دیگر که حمله کنندگان هستند یکی یکی از کنار زمین با حرکت لِیلی(یکپا) به سرعت به گروه درون دایره حمله ور می شوند. به هر کس که توانند ضربه زنند یا وی را فراری داده و از خط خارج نمایند، باید دایره را ترک کند. فرد حمله کننده هم نباید پایش به زمین بیاید ، وقتی نفر اول خسته شد نفر دوم و سوم و ....

افراد درون دایره هم باید سعی کنند خارج نشوند، چون تعدادشان کم شده و نیروی تازه نفس آنها را شکست خواهد داد.وقتی همه افراد درون دایره شکست خوردند ، بازی با امتیاز گروه دیگر شروع می شود.

فعالیت،زد و خورد،دویدن،احتیاط کردن، از خصوصیات این بازی است و تقریبا جنبه حمله های جنگی را دارد.

(لِیلی از بازیهای پرتحرک ایل است)ادامه مطلب
نویسنده: وحید رستمی