تبلیغات
جمعیت جـــوانان ایــــل قــشقائیالفبای ترکی

Aa: Adam آ: آدام
Bb: Bacı ب: باجی
Cc: Can ج: جان
Çç: çay چ: چای
Dd: der د: در
Ee : el ا : ال

Ff: Fil ف : فیل

éÉ: Élçi اِ: اِلچی
Gg: Gül,Gile گ: گﺆل،گیله
Ğğ: Dağ,Ağlamak غ: داغ،آغلاماک
Hh: Hanı,Hemen ح،ه: حانی،هِمِن
Iı: Işıq,İrmak ای: ایشیک،ایرماک
İi: İnci,ilgi ای: اینجی،ایلگی
Jj: Jeket,jandarm ژ: ژاکت،ژاندارم
Kk: keleme ک: کِلِمه
Ll: Liman,Limu ل:لیمان،لیمو
Mm: Masa,maral م:ماسا،ماِرال
Nn: Nar,Nazık ن: نار،نازیک
Oo: On,Onlar او: اون،اونلار
Öö: Öz,Özlem اﯚ: اﯚز،اﯚزلم
Pp: Para,Pul پ: پارا،پِول
Rr: Organ ر: اورگان
Ss: Su س:سو
Şş: Şöyle ش: شؤیله
Tt: Tur,Tanrı ت: تور،تانری
Uu: Uzun,Uzaq او: اوزون،اوزاق
Üü: Üzgün اﺆ: اﺆزگون
Vv: Vergi,Varlık و: وِرگی،وارلیک
Yy: Yarı,Yonca ی: یاری،یونجا
Zz: Zor,Az ز: زور،آز

Qq : qız ق : قئز

Ŋŋ : buŋ نگ : بونگ

Xx : xelq خ : خلق

İi : iman ای : ایمان

Ww:towuq اوو : تووق

به نقل از سامان یولوادامه مطلب
نویسنده: وحید رستمی